תנאי השימוש ומדיניות פרטיות

תנאי השימוש

  1. כללי:

1.1.  מסמך זה עניינו בשירותים, בתכנים ובפעולות המוצעים לך, המשתמש ("אתה" או "המשתמש") באתר: www.t-p-y.co.il, המופעל על ידי ט.פ.י פל ים בע"מ ("מפעיל האתר" "החברה" או "אנחנו" ו -"האתר").
1.2.  האתר מציע לציבור הגולשים בישראל שירותי מכירה קמעונאית של מוצרי החברה (להלן: "השירותים").
1.3.  השירותים הניתנים לך במסגרת האתר, מוצעים לשימושך בתנאי שתקבל ללא שינוי את כל התנאים הכלולים במסמך זה.
1.4.  עצם השימוש שלך באתר מהווה אישור לכך שקראת את תנאי השימוש המפורטים במסמך זה, אשר מהווים את ההסכם בינך לבין מפעיל האתר בכל הקשור לשימוש באתר. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.
1.5.  תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים.
1.6.  מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה או כל חלק מהם מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת תנאי שימוש אלה, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור.

2. מדיניות פרטיות:

בהסכמתך לתנאי שימוש אלה אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות של מפעיל האתר בקשר עם האתר והתוכן המצוי באתר, שהיא מקובלת עליך וכי אתה מסכים לכל האמור בה. מדיניות הפרטיות מצורפת כנספח לתנאי שימוש אלה ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

3. שימוש בשירות:

3.1.  ידוע לך כי השימוש בשירות, דורש העברת נתונים ברשתות תקשורת, לרבות רשת האינטרנט, ובציוד קצה אשר אינו תחת שליטת החברה ו/או לספק האינטרנט מולו בחרת להתקשר.
השימוש כאמור הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ועשוי להיות כפוף לתנאים ולמגבלות טכניים ו/או מסחריים אחרים.
3.2.  ידוע לך ואתה מאשר כי החברה רשאית להפסיק את מתן השירות או חלק ממנו, באופן זמני וקצר ככל הניתן, לצורך ביצוע עבודות תחזוקה הנדרשות לצורך הפעילות התקינה
של שירותי החברה ו/או ציוד החברה. הודעה בדבר האמור תיתן, ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין.

4. תמיכה ושירות לקוחות:

4.1.  השירות והשימוש באתר הינו שירות בשימוש העצמאי של המשתמש, החברה איננה מספקת שירותי תמיכה , למעט ככל וסיכמו הצדדים אחרת במפורש.
4.2.  על אף האמור, ומבלי לגרוע ממנו לחברה מוקד ו/או מרכז שירות לקוחות, אליו ניתן לפנות בדרכים הבאות:
4.2.1.  באמצעות "צור קשר" באתר;
4.2.2.  באמצעות דואר אלקטרוני: office@t-p-y.co.il.
4.2.3.  באמצעות טלפון שמספרו: 09-8304600  ו/או באמצעות פקסמליה: 09-8987432.
4.3.  לצורך מתן שירות כאמור, ייתכן ותתבקש למסור פרטים מזהים לצורך זיהוי ו/או להציג בפני מוקד שירות הלקוחות מסמכים המוכחים את רכישת המוצר על ידך, כגון תעודת אחריות ו/או חשבונית מס. לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה
ו/או מוקד שירות הלקוחות, עקב אי מתן שירות, ככל ותסרב ו/או תימנע למסור את הפרטים ו/או המסמכים כאמור לעיל.

5. זכויות קניין רוחני ובעלות:

5.1.  כל זכויות הקניין הרוחני וכל זכות קניינית אחרת באתר, ובכל המידע, התכנים והחומרים הכלולים באתר, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, תכנים אודיו-ויזואליים מכל מין וסוג, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הנם בבעלות מפעיל האתר או מי מספקיו באופן בלעדי,
והם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, בהתאם להוראות כל דין.
5.2.  תנאי שימוש אלו מעניקים לך אך ורק הרשאה להשתמש באתר בהתאם למפורט בהם בלבד, אשר מותנית בהתחייבותך כי לא תבצע או תהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט בפעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני.
5.3.  אתה מקבל בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, שאינו ניתן להעברה, לצפות בתכנים שבאתר באופן מקוון באמצעות מחשב בודד שבבעלותך או בשליטך. התכנים מיועדים לשימושך בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש אסור, ובכלל זאת אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי,           להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים,
ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעיל האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שזו תינתן).

6. שימוש לא חוקי ואסור:

6.1.  חל איסור להשתמש באתר, בשירותים, ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר,
ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא.
אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על ידי מפעיל האתר.
6.2.  השירותים המובאים באתר נועדו אך ורק לצפייה של המשתמש. כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים או התכנים הינה אסורה בהחלט. אין ליצור לקטים, אוספים או מאגרים שיכילו תכנים מהאתר או שיפרו את הזכויות באתר או בתכנים הכלולים בו.

7. תכני האתר:

אתר זה מעמיד לרשות מבקריו, מגוון של תכנים ומידע לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual) או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): הודעות, חוות דעת, תגובות, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, קבצים, ניתוחים, תכנים, הערכות, קישורים, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, וכל מידע אחר שיועמד לרשות המשתמשים באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, לרבות באמצעות מכשירי הקצה השונים ("התכנים").

8. פרסומים של צדדים שלישיים:

האתר עשוי להכיל פרסומות של מפרסמים שונים. אתה מבין ומסכים שמפעיל האתר אינו תומך במוצרים ו/או שירותים המקודמים על ידי פרסומות אלה, ואין לו כל אחריות לתוכן, מוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי פרסומות כאלה. כל התקשרות עסקית או אחרת בינך ובין כל מפרסם צד ג' או כל צד ג' שמוצרים או שירותים שלו מקודמים על ידי פרסומות כאלה, היא על אחריות ועל חשבונך.

9. קישורים באתר וקישורים אל האתר:

9.1.  האתר עשוי להכיל קישורים (hyperlink) אל וממקורות מידע ותכנים אחרים המצויים באתרים ברשת האינטרנט, החיצוניים לאתר. החברה אינה שולטת או מפקחת על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים.
העובדה שהאתר מקשר לאתרים ותכנים המצויים ברשת האינטרנט אינה מעידה על הסכמת החברה, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לאופן בו ינהגו בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר. הביקור באתרים אלו הוא עK אחריותך בלבד.
9.2.  החברה רשאית לשנות, להוסיף, להסיר קישורים ולהימנע מהוספת קישורים חדשים מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט.
9.3.  המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, החברה אינה אחראית בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע הניתן במסגרת האתרים המקושרים או שימוש בו.

10. זכאותו/או כשירות לעשות שימוש באתר:

10.1.  הרכישה באתר מותרת אך ורק למשתמשים אשר הינם כשירים לבצע פעולות משפטיות בהתאם לדין החל.
10.2.  ככל והינך אדם מעל גיל 18 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר, או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, ו/או גורם אשר המוסמך מטעמו לבצע פעולות, תהא רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי שימוש אלה.
10.3.  ככל והינך קטין או גורם אשר אינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס ו/או גוף משפטי המאוגד ו/או הרשום בישראל, פעולת הרכישה באתר לא תחייב את החברה ולא תטיל עליה כל אחריות.
10.4.  רכישה של מוצרים תבוצע באמצעות האתר בלבד, ובאמצעות כרטיס אשראי תקף אשר הונפק בישראל ו/או באמצעות שירות סליקה הניתנים על ידי צד ג' ובכפוף לתנאי השימוש של שירות הסליקה הרלוונטי וזמינות השירות כאמור.
10.5.  רק עם קבלת אישור של חברת האשראי ו/או שירות הסליקה – אשר באמצעותו הנך מבקש לבצע את פעולת הרכישה – עסקת הרכישה תאושר ותכובד על ידי החברה. במידה לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה כאמור ולא תהא לך כל טענה בעניין כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
10.6.  נודע לחברה כי המשתמש באתר, בין במעשה ובין במחדל, עבר על הוראות הדין ו/או הפר תנאי שימוש אלה ו/או ביצע דבר מה שיש בו על מנת לפגוע בחברה ו/או במוניטין החברה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי, החברה תהא רשאית למנוע מהמשתמש לעשות שימוש באתר ו/או לבצע בו פעולות.

11. מוצרים המוצעים למכירה באתר:

11.1.  באתר מוצעים למכירה מוצרים מגוונים.
11.2.  החברה אינה מתחייבת להציע באתר את מלוא המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויות ו/או באתרים של צדדים שלישיים אשר מורשים למכור את מוצריה.
11.3.  התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין מראה ו/או מפרט המוצר לבין התמונה המוצגת באתר. בכל מקרה של סתירה בין מפרט המוצר (ככל וקיים) לבין תמונת המוצר באתר, מפרט המוצר יגבר.
11.4.  מחירי המוצרים תקפים לרכישה באתר בלבד, במחיר ובתנאים כפי שתמצא החברה לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצר המוצע למכירה באתר, לקבוע ו/או להגביל כמות לרכישת מוצר המוצע לרכישה באתר, וכן כל תנאי הנלווה לרכישתו.
11.5.  במקרה חריג בו נודע לחברה על קיומה של טעות ביחס למידע על המוצרים באתר לרבות מחירם. ידוע לך כי טעויות אלו הינן בתום לב, הנובעות מטעות אנוש, במקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנקוב.
11.6.  החברה תעדכן, ככל וניתן בהתאם לנסיבות, לצד המוצר המוצע למכירה ככל והוא חסר ו/או אינו קיים עוד במלאי החברה. ידוע למשתמש כי ייתכנו מקרים בהם ייעשו עקב מספר רב של הזמנות באופן אשר עשוי להשפיע את שיקוף נתוני המלאי במעמד הרכישה,
במקרה כאמור החברה תעדכן בתוך זמן סביר את המידע על זמינות המוצר, במקרה כאמור לא תהא לך כל תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד החברה.
11.7.  לחלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר תקופת אחריות. תעודת האחריות תהיה מטעם החברה ו/או היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות לפי העניין (להלן: "בעל האחריות").
11.8.  תעודת האחריות מאת בעל האחריות, תימסר במעמד אספקת המוצר ו/או לעיתים אף תוצג בדף המוצר באתר. האחריות לכל מוצר ותנאיה יהיו בהתאם למפורט בתעודת האחריות ובתנאיה בלבד, ותהיה בתוקף למשך התקופה המפורטת בתעודת האחריות
וצמוד להצגת חשבונית מס הרכישה בלבד.

12. אופן ביצוע פעולת רכישה באתר ואספקת המוצרים:

12.1.  המשתמש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה דרך אתר החברה, ובכפוף להוראות פרק "זכאות ו/או כשירות לביצוע שימוש באתר" כמפורט בתנאי שימוש אלה. על המשתמש להיות בעל דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.
12.2.  החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה עקב מסירה ו/או הכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי המשתמש למערכת האתר.
12.3.  החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, כתנאי לאישור הרכישה לאמת את זהות המשתמש בכל דרך שתראה לנכון.
12.4.  אספקת המוצר תבוצע לכתובת אשר ימסור המשתמש למערכת האתר, בעת רכישת המוצר, ואליה בלבד. ובכפוף לתנאי השילוח ונהלי העבודה של חברת המשלוחים. במעמד אספקת המוצר ובכל מועד החל מרכישת המוצר בפועל ועד לאספקתו, תהיה רשאית החברה לדרוש כל מסמך לרבות חשבונית כתנאי לאספקת המוצר למשתמש.
12.5.  יודגש כי שירות המשלוחים, ניתן לתמורה נוספת אשר נקבעת בהתאם לנתוני המוצר ולאזור המשלוח, על לכן, ייתכן ויחולו תעריפים מיוחדים ליעדים מרוחקים. האחריות המשתמש היא לוודא כי המוצר ניתן למשלוח לאזור ו/או למען המבוקש. החברה מנהלת רישום ממוחשב ו/או רישום אחר הנדרש לפי דין לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה חלוטה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

13. ביטול עסקה מכר מרחוק:

13.1.  בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981,לרבות התקנות מכוחו של חוק הגנת הצרכן (להלן: "החוק"), רוכש מוצר רשאי לבטל בתנאים מסוימים את העסקה שביצע והכל בכפוף לתנאים ולמועדים הקבועים בחוק.
13.2.  הזכות לביטול עסקה לא תחול על המוצרים הבאים:
13.2.1.  מידע כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ב – 1995;
13.2.2.  מוצרים אשר יוצרו במיוחד עבור המשתמש במסגרת העסקה;
13.2.3.  מוצרים הניתנים להעתקה, שעתוק, שכפול ו/או שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;
13.2.4.  מוצרים פסידים.
13.3.  ככל וקיימת לך, בהתאם להוראות החוק זכות לבטל עסקה, תוכל לבטלה במתן הודעת ביטול לחברה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:
13.3.1.  בפניה טלפונית לשירות הלקוחות – בטלפון מספר: 09-8304600.
13.3.2.  בדואר רשום לכתובת – רח' הקטיף פארק תעשיות עמק חפר.
13.3.3.  בדואר אלקטרוני לכתובת: office@t-p-y.co.il.
13.3.4.  בפקסימיליה, למספר: 09-8987432.
13.3.5.  באינטרנט – באמצעות יצירת קשר באתר.
13.4.  במסגרת הודעת הביטול על המשתמש למסור את פרטיו המלאים וכל פרט נוסף אשר תדרוש החברה לצורך זיהוי המשתמש.
13.5.  למעט במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר שאומת על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה, תשיב החברה למשתמש בתוך 14 ימים ממועד החזרת המוצר באריזתו המקורית וקליטתו במחסני החברה, את מחיר העסקה ששולם על ידו בקיזוז דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪-  לפי הנמוך מביניהם.
13.6.  המשתמש יישא במלוא העלויות הנדרשות לשם החזרת המוצר כאמור למחסני החברה, אלא אם סוכם אחרת בין הצדדים בכתב.
13.7.  לא יוחזר מוצר שאריזתו נפתחה ו/או הושחתה, שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון.

14. פיקוח, העברת מידע, אבטחת מידע והפסקת שימוש:

14.1.  מפעיל האתר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מראש, להשעות או לחסום את הגישה שלך לאתר ו/או לעמוד הפייסבוק ו/או לעמוד האינסטגרם ולכל חלק באתר או שירות המוצע במסגרתו, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרים של הפרת תנאי השימוש באתר, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר, או פגיעה בזכויות קניין רוחני של מפעיל האתר או של צד אחר, ולא תהיה לך כל טענה או דרישה כנגד מפעיל האתר במקרה שכזה.
14.2.  מפעיל האתר אינו אחראי למידע ולתכנים העוברים ברשת, למעט למטרות הגנה על הרשת שלו. לכן, באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (נגד וירוסים, חדירה למחשב, וכו'). כל שימוש שתעשה במידע או בשירותים חיצוניים לאתר, הוא באחריותך בלבד.

15. אחריות והגבלת אחריות:

15.1.  מפעיל האתר אינו מספק כל מצג כלשהו ו/או לוקח אחריות כלשהי בין ישירה ובין משתמעת, לרבות לגבי התאמה, אמינות, זמניות, דייקנות, היעדר הפרה של צדדים שלישיים, היעדר תקלות באתר, היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים דיוק התכנים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא,
ו/או נכונותם ו/או התאמתם לכל מטרה שהיא.
15.2.  התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש "כפי שהם" (as is) ו"ככל שיהיו זמינים" ( “as available"). לא ניתן להתאימם למטרה כלשהי או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך.
השימוש באתר ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
15.3.  התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי מפעיל האתר, למעט אם סוכם אחרת בין הצדדים מפורשות ובתמורה נוספת.
15.4.  מפעיל האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשביה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעיל האתר או מי מספקיו, וכן שהאתר והתכנים בו יהיו נקיים מווירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף שייגרמו לך ו/או לרכושך  ו/או לצדדים שלישיים עקב כך.  בשום מקרה, ובמידה המקסימאלית המותרת בחוק, מפעיל האתר לא יהיה אחראי, חוזית, נזיקית או מכוח עילה אחרת כלשהי, לנזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהו, ישיר או עקיף, תוצאתי, מסתבר, כספי או אחר, לרבות אך לא רק, הפסד ישיר, אובדן רווחים, אובדן עסקים, אובדן הזדמנות, אובדן נתונים, נזק שנגרם למחשב שלך, תוכנת מחשב, מערכות ותוכניות ועליה נתונים או כל נזק עקיף, תוצאתי ו/או אחר בין אם בחוזה ובין אם בכל עוולה שהיא, שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר  ו/או בתוכנה ו/או בקשר אליהם ו/או בקשר עם חוסר יכולת להשתמש באתר, ו/או כתוצאה ו/או בקשר עם הסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, גם אם מפעיל האתר או מי מספקיו קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאמור. בכל מקרה, אתה מבין ומסכים כי כל תביעה נגד מפעיל האתר או כל מחבר תהיה מוגבלת לסכום ששילמת, אם בכלל, לשימוש בתוכן זמין באתר זה, ככל ששילמת בפועל.
"מפעיל האתר" לעניין סעיף זה, משמע לרבות החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה, חברות קשורות, וכל מי מטעמה.

16.  שינויים באתר והפסקת שירות:

16.1.  מפעיל האתר וספקיו עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר, בתכנים ובשירותים המוצעים בו, ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי של מפעיל האתר. לא תהיה לך טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
16.2  מפעיל האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר על ערוציו ותכניו, את עיצובו, המראה שלו ואת היקף וזמינות התכנים ושירותים שניתנים בו.

17. שיפוי:

17.1.  במידה ותפר את תנאי השימוש של האתר, יהיה מפעיל האתר זכאי לחשוף את שמך ואת הפרטים הידועים לה אודותיך בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
17.2.  הנך מתחייב לשפות את מפעיל האתר, בעלי מניותיו, עובדיו, מנהליו, חברות בנות, וכל מי מטעמו, בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבד רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו (לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט) עקב הפרה שלך תנאי שימוש אלה.
17.3.  מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לנהל את ההגנה בכל תביעה כאמור בגינה תהיה מפעיל האתר זכאי לשיפוי ממך, ובמקרה כאמור אתה תשתף פעולה עם מפעיל האתר כפי שתתבקש על ידו באופן סביר.

18. דין וסמכות שיפוט:

על תנאי שימוש אלו ושימושך באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת או פעולה הקשורה לתנאי השימוש או נוגעת להם. כל תביעה או דרישה ו/או בקשה הנובעת ו/או קשורה  לשימוש או אי היכולת לעשות שימוש באתר ו/או כל תוכן או במידע המצוי בו תוגש על ידך תוך ששה (6) חודשים מיום התגבשות עילתה, שכן אחרת היא תתיישן ולא יהיה באפשרותך להגישה עוד.

19. שונות:

19.1.  ידוע לך כי אינך רשאי להעביר את זכויותיך ו/או את חובותיך על פי תנאי שימוש, אלא בהסכמתה המפורשת של מפעיל האתר מראש או בכתב.
19.2.  ככל שייקבע כי תנאי מתנאי שימוש זה הנו בלתי אכיף ו/או בלתי חוקי, מכל סיבה שהיא, אזי התנאי האמור יבוטל ושאר תנאי השימוש ימשיכו לחול ולהיות בתוקף. ויתור של מפעיל האתר על אכיפת הוראה או הוראות מסוימות בתנאי שימוש אלו, לא יתפרש כוויתור במקרים אחרים ולא ישפיע על תקפותן של שאר ההוראות במסמך זה או על כל זכות של מפעיל האתר לפי תנאי השימוש.

נספח א'

מדיניות פרטיות

ט.פ.י פל ים בע"מ ("מפעיל האתר") מכבד את פרטיותך והוא מחויב לשמירה עליה כמתחייב מהוראות כל דין.

מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת להלן הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי מפעיל האתר ביחס לפרטיות לקוחותיו, וכיצד היא משתמש/ת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על-ידה כחלק ממתן השירותים במסגרת האתר.

"מידע אישי" – מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור למפעיל האתר ו/או מפעיל האתר אוסף עליך בעת השימוש בשירותים באמצעות האתר או בכל דרך אחרת.

מסירת מידע ואיסוף המידע

במקרים מסוימים, ייתכן והשימוש באתר ו/או קבלת שירות אחר המוצע באמצעות האתר (ככל שמוצע), יחייב הליך רישום קצר, במסגרתו תתבקש למסור מידע אישי; מסירת המידע אינה חובה, אולם אם לא תמסור אותו יתכן שלא תוכל לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר.

במסגרת ההרשמה לאתר, יתכן ויתאפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה לבין חשבונות עמודי הרשתות החברתיות שלך  (" חשבון ברשת החברתית"). עם זאת, כדי לאפשר קישור בין חשבון ברשת החברתית לאתר מפעיל האתר, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר הרשת החברתית הרלוונטית. אישור הקישור  בין חשבון ברשת החברתית לאתר מפעיל האתר מהווה הסכמתך לפרסום שמך ותמונת הפרופיל המופיעה בחשבון ברשת החברתית שלך במסגרת האתר, לרבות, אך לא רק, לצד תגובותייך ו/או חוות דעתך.

בנוסף למידע אישי שיימסר על ידך למפעיל האתר, מפעיל האתר עשויה לאסוף מידע אודות הרגלי השימוש שלך באתר, כגון זהות הדפים אותם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם, תכנים בהם צפית וכיו"ב. לרוב, מדובר במידע סטטיסטי באופיו, שאינו מזהה אותך באופן אישי בשם, כתובת או מספר טלפון.

ככל שהדבר נדרש לפי דין, המידע האישי שמסרת למפעיל האתר, ככל שמסרת, ישמר במאגר המידע של מפעיל האתר (להלן: "מאגר המידע").

בעת מסירת המידע האישי למפעיל האתר, הנך מתחייב כי הפרטים שמסרת הנם פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים.

מטרות איסוף ושימוש במידע

ידוע לך ואתה מסכים, כי מפעיל האתר ישתמש במידע האישי לכל מטרה שהיא בהתאם להוראות כל דין. כך למשל, רשאי מפעיל האתר לעשות שימוש במידע האישי לצורך אספקת השירותים, ולצורך שינוי ושיפור התכנים והשירותים באתר כך שיתאימו לצרכי המשתמשים באתר, לצורר שיפור חווית המשתמש שלך, הענקת שירותי תמיכה [ככל שאלו סוכמו בין הצדדים מראש ובתמורה] וכן גם לצורך ניתוח הרגלי השימוש באתר, ויצירת מידע סטטיסטי. כמו כן, מפעיל האתר רשאי לעשות שימוש במידע האישי בכפוף לדין של מנת לשלוח אליך מדי פעם דיוור ישיר ו/או ניוזלטרים ו/או הודעות, ובהם עדכונים על מבצעים שונים, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, שוברי הנחה, הודעות ו/או פרסומות שונות, (מטעם מפעיל האתר ו/או צדדים שלישיים) שאנו חושבים שאתה עשוי למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת").

שימושך באתר והסכמתך לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982. שים לב כי, בכפוף להוראות הדין, בכל עת הנך רשאי לבקש לחדול מלקבל דברי פרסומת כאמור.

מסירת מידע לצד שלישי

ככלל, מפעיל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

  1. אם מפעיל האתר ביקש את רשותך, ואת/ה נתת את הסכמתך המפורשת לכך;
  2. אם מסירת המידע האישי הינה במסגרת שיתופי פעולה בין מפעיל האתר לבין צדדים שלישיים במסגרת האתר ו/או השירותים, כאשר המידע האישי דרוש לאותו צד שלישי לשם אספקת השירותים לך (לדוגמא – חברת המשלוחים וכד') , במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ו/או תפעול האתר. בחלק מהמקרים, יהיה עליך להסכים לתנאי הפרטיות המוחלים על ידי הצד השלישי על מנת ליהנות מן השירותים;
  3. לתאגידים הקשורים למפעיל האתר, לרבות חברות בנות, חברות אחיות, חברות אם – בכפוף להוראות הדין;
  4. כדי לזהות, למנוע או לטפל בבעיות אבטחה או בעיות טכניות וכן במצבים שבהם נעשה שימוש באתר על ידי מי שנחזה כי אינו מורשה להשתמש בשירותים וזאת כדי למנוע הונאות והתחזות – וזאת מבלי להטיל את מפעיל האתר כל אחריות לביצוע האמור.
  5. על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה למפעיל האתר למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
  6. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין מפעיל האתר שתחייב, לדעת מפעיל האתר, את חשיפת פרטיך;
  7. אם תבצע/י באתר ו/או באמצעותה ו/או באמצעות האתר פעולות אשר לדעת מפעיל האתר עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש באתר;
  8. אם מפעיל האתר ימכור את פעילות האתר ו/או יעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שמפעיל האתר יתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.

עוגיות (Cookies), אחסון מקומי ואבטחת מידע

באתר עשוי להתבצע שימוש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies),  ו-Flash (או טכנולוגיות דומות), המאחסנת מידע מסוים במחשב הנייח ו/או הנייד של המשתמש, מאפשרת למפעיל האתר לצורך איסוף מידע על הרגלי השימוש שלך באתר (כגון, הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית בהם וכיו"ב) על מנת להתאימו לצרכיך, להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, לשפר את חווית השימוש של המשתמש/ת בשירותי מפעיל האתר באתר, להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיך (כגון כניסה לדפים המחייבים רישום, הצגת פרסומות מותאמות אישית) וכן לצורכי אבטחת מידע. העוגיות יסייעו למפעיל האתר לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות האתר והמשתמש אליו.

עוגיות הן קבצי טקסט, השומרות את כתובת ה-IP של המחשב ממנו אתה עושה שימוש באתר. חלק מהעוגיות פוקע בעת שתסגור את דפדפן המחשב שלך וחלק אחר נשמר בכונן הקשיח של מחשבך. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממחשבו של המשתמש/ת, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם תמחק את העוגיות או לא תאפשר את אחסונן, או אם תשנה את המאפיינים של Flash, ייתכן ולא תוכל להשתמש בחלק  מהשירותים באתר.

ידוע לך כי על אך האמצעים בה נוקט מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, גורם חשוב בשמירה על פרטיותך ולאבטחת המידע הינו המשתמש עצמו. על כן, הינך אחראי לפעול בכל דרך אפשרית בכדי לשמור על פרטיותך ולאבטחת המידע, לרבות באמצעות שימוש בסיסמא חזקה, החלפת הסיסמא מעת לעת ואי גילויה לגורם זר ו/או זדוני, לעדכן את מערך אבטחת המידע שעל גבי המחשב אשר באמצעותו הינך צורך את השירות, לרבות עדכוני אבטחה ו/או קביעת נהלי אבטחה, קביעת מורשים לגישה ו/או חסימת גורמים שאינם מורשים ועוד.

זכות עיון במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 כל אדם רשאי לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע וכן רשאי אותו אדם לבקש מבעל מאגר המידע לתקן את המידע או למחקו, אם נמצא שהמידע המוחזק על אותו אדם אינו נכון, שלם ברור או מעודכן. ניתן לערער לבית המשפט השלום על סירוב בעל מאגר המידע למלא בקשה זו, בדרך ובאופן שנקבעו בתקנות.

לפני שנתיר לך לעיין ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע האישי אשר נצבר עליך, עלינו לאמת את זהותך, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אימות הזהות עשוי לכלול, בין היתר, שאלות על כתובת הדואר האלקטרוני שלך, קוד אימות שישלח למספר הטלפון שלך ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני שלך (להלן: "הליך הזיהוי"). לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע, נפעל על מנת לספק לך את המידע המבוקש בתוך זמן סביר ובהתאם לדין. אם מצאת כי המידע הינו שגוי או שאינו מעודכן, הינך רשאי/ת לפנות למפעיל האתר על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע ו/או אם ברצונך למחוק את המידע האישי אודותיך ממאגר המידע של מפעיל האתר, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה ofer@t-p-y.co.il. לתשומת לבך כי מחיקת המידע כאמור עלולה למנוע ממפעיל האתר לספק לך את השירותים באתר, כולם או חלקם.

מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות מדיניות פרטיות זאת או כל חלק מהן מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי מדיניות פרטיות זאת, כפי שיעודכנו מעת לעת חלה, בכל עת, עליך בלבד ואנחנו ממליצים לך להתעדכן מעת לעת בשינויים כאמור.